Privacybeleid

Privacybeleid

Ascensieschool Nishudha is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u ons e-mailt of belt of bij een consult en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Ascensieschool Nishudha. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ascensieschool Nishudha niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Ascensieschool Nishudha respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich via de website, telefoon of per email aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen in eigen beveiligde mappen van Ascensieschool Nishudha. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt
Ascensieschool Nishudha verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens (meer) zijn. Er zijn vele soorten (klassen) persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, afkomst, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Hoe verwerken wij uw gegevens
Elke handeling die Ascensieschool Nishudha kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is een zeer ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Wat wij bijhouden over onze cursisten/ de doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Als organisatie mogen wij verschillende gegevens over een cliënt bewaren in een dossier. Dit dossier bestaat uit administratieve gegevens en informatie die nodig is voor de workshops/opleidingen aan en de begeleiding van de cursist. Het cursistendossier kan de volgende gegevens bevatten:
– gegevens over data en tijden van de workshops;
– gegevens over afwezigheid;
– adresgegevens;
– gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld Ascensieschool Nishudha krijgt.

Wie is de verantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens?
De verantwoordelijke is de persoon van Ascensieschool Nishudha die het doel van en de middelen voor het gebruik van persoonsgegevens bepaalt. De verantwoordelijke kan dit alleen doen, of samen met anderen. Het houdt in dat de verantwoordelijke uiteindelijk beslist of een organisatie persoonsgegevens verwerkt, en zo ja:

Om welke verwerking het gaat;
Welke persoonsgegevens de organisatie hierbij verwerkt;
Voor welk doel de organisatie dit doet;
Op welke manier de organisatie dit doet.

Wie is de betrokkene bij het verwerken van persoonsgegevens?
De betrokkene is degene van wie Ascensieschool Nishudha de persoonsgegevens verwerkt. Dit is dus degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, zoals de cursist of de student.

Wie is de verwerker/bewerker bij het verwerken van persoonsgegevens?
Een verwerker/bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld een administratiekantoor. Een bewerker is niet zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De bewerker heeft wel een aantal afgeleide verplichtingen, voor onder meer beveiliging en geheimhouding van de gegevens. Binnen Ascensieschool Nishudha zijn de verantwoordelijke en de verwerker/bewerker van de persoonsgegevens één en dezelfde persoon.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Bewaren van persoonsgegevens
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen in eigen beveiligde mappen van Ascensieschool Nishudha Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De inhoud van een digitaal of papieren dossier bevat veel informatie over een persoon.
Om een goede administratie bij te kunnen houden, moet Ascensieschool Nishudha bepaalde persoonsgegevens een tijd bewaren. Maar wij mogen die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Er is op grond van de Wet bescherming geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties mogen zelf bepalen hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken wij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving.

Vernietigen of archiveren
Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan zal Ascensieschool Nishudha de gegevens vernietigen. Ascensieschool Nishudha mag persoonsgegevens in een archief bewaren als dit bestemd is voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Tenzij de Archiefwet of een andere wet van toepassing is, geldt voor persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijn. De organisatie moet de gegevens vernietigen als ze niet meer nodig zijn voor het doel van het archief.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle cursisten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een bepaald moment aan ons is verstrekt.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Ascensieschool Nishudha worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ascensieschool Nishudha gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Ascensieschool Nishudha maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ascensieschool Nishudha bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ascensieschool Nishudha te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ascensieschool Nishudha heeft hier geen invloed op.

Ascensieschool Nishudha heeft Google geen toestemming gegeven om via Ascensieschool Nishudha verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Ascensieschool Nishudha
Diana Wiemers
Titiaanstraat 17
3262 HT Oud-Beijerland
Telefoonnummer: 06- 37473550
E-mail: ascensieschoolnishudha@ziggo.nl

Scroll naar boven